Malliciah Goodman Jersey  Umowa z Przedsiębiorstwem Usług Morskich Unipil Spółka z o.o
busola

Umowa z Przedsiębiorstwem Usług Morskich Unipil Spółka z o.o

W dniu 06.04.2018r. Akademia Marynarki Wojennej zawarła umowę ramową o współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Morskich Unipil Spółka z o.o. Spółkę reprezentował Pan Jerzy Kaczmarek i Pan Janusz Chołysta, a ze strony AMW za przebieg i realizację niniejszej Umowy odpowiedzialny jest Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej. W 1989 roku, 26 spośród 27 pilotów portu gdyńskiego postanowiło utworzyć niezależną od Zarządu Portu Gdynia firmę, której udziałowcami byliby tylko piloci. Przedsięwzięcie to, nowatorskie w skali kraju, zakończyło się powodzeniem i z dniem 1 października 1989 r. spółka rozpoczęła działalność na własny rachunek. Posiada ona dwa kutry pilotowe, z których pilotówka PILOT-5 została zbudowana w 1991 r. w Norwegii, a ostatni nabytek kuter pilotowy PILOT-3, mogący pływać również w warunkach lodowych, został zbudowany w 1998 r. w Finlandii. Piloci, fachowcy o najwyższych kwalifikacjach morskich, których ukoronowaniem kariery jest właśnie zawód pilota, stale aktualizują swoją wiedzę uczestnicząc w kursach, konferencjach, a także poprzez członkostwo w międzynarodowych organizacjach pilotowych (IMPA, EMPA).

W roku 2001, dbając o podwyższanie standardu świadczonych usług pilotowych, a także zadowolenie naszych kontrahentów i partnerów, spółka wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001.

Współpraca pomiędzy Spółką i AMW ma służyć:
1. Prowadzeniu badań naukowych w zakresie kompetencji i zadań statutowych Stron.
2. Identyfikacji wyników badań naukowych, które mogą być wykorzystane dla realizacji celów statutowych Stron.
3. Rozpowszechnianiu informacji o aktualnych badaniach naukowych i ich wynikach.
4. Transferowi wiedzy pomiędzy Spółką i AMW w celu jej wykorzystania dla realizacji celów statutowych Stron.
5. Wprowadzaniu do obiegu naukowego i praktycznego innowacyjnych rozwiązań wynikających z realizacji celów współpracy.
6. Przekazywaniu wzajemnie informacji o istniejących i podejmowanych tematach badawczych, oraz rozwoju wyposażenia nawigacyjnego i hydrograficznego.
7. Formułowaniu wspólnych zadań i tematów badawczych w celu realizacji przedsięwzięć wynikających z bieżącej działalności Spółki i AMW.
8. Współpracy w zakresie badania, testowania oraz rozwoju metod wykorzystania urządzeń nawigacyjnych i hydrograficznych.
9. Współpracy na rzecz podejmowanych przez obie Strony naukowo-badawczych projektów międzynarodowych, krajowych i regionalnych.

 

IMG3416
IMG3417
IMG3419