David Mayo Jersey  Malliciah Goodman Jersey  Tematy prac - studia I i II stopnia whitesandstreatment.com
busola

Tematy prac inżynierskich (2017-2018) - studia wojskowe i cywilne

Temat Cel Promotor Stan
Automatyzacja metody planowania drogi w ECDIS przy wykorzystaniu algorytmu A* Ocena przydatności algorytmu A* do planowania drogi  w ECDIS kmdr dr hab. inż. Krzysztof Naus, prof. AMW dostępny

Możliwości opracowywania numerycznego modelu portu morskiego ze zdjęć z nalotu bezzałogowego statku powietrznego

Ocena drona „DJI phantom 2 vision+” jako latającej platformy wykorzystywanej w procesie opracowywania numerycznego modelu terenu portu morskiego kmdr dr hab. inż. Krzysztof Naus, prof. AMW Kaszubowski Marcin 151NC

Sterowania kursem i prędkością ASV z napędem dwuśrubowym

Opracowanie regulatora PID do sterowania parametrami ruchu ASV kmdr dr hab. inż. Krzysztof Naus, prof. AMW dostępny
Korekcja pomiarów GNSS w czasie rzeczywistym  Analiza i synteza serwisów poprawek GNSS w czasie rzeczywistym dr hab. inż. Artur Makar, prof. AMW dostępny
Metody postprocessingowej korekty danych GNSS w opracowaniu pomiarów batymetrycznych  Analiza procesu korekcji surowych danych pozycyjnych w postprocessingu dr hab. inż. Artur Makar, prof. AMW  dostępny
Ocena możliwości wykorzystania symulatora NAVI TRAINER PRO 5000 do nawigacyjnego planowania podróży Na podstawie wykonanego scenariusza planu podróży dokonać oceny możliwości symulatora NAVI TRAINER PRO 5000 do nawigacyjnego planowania podróży mgr inż. Tadeusz Piętka dostępny
Ocena możliwości wykorzystania symulatora NAVI TRAINER PRO 5000 do badania inercji statku Projekt scenariusza do badania inercji wybranego modelu statku na symulatorze NAVI TRAINER PRO 5000 mgr inż. Tadeusz Piętka dostępny
Dokładność wyznaczania współrzędnych pozycji z dwóch znaków nawigacyjnych Analiza dokładności współrzędnych pozycji wyznaczanych z pomiaru namiarów i odległości do dwóch ustalonych znaków nawigacyjnych na wybranym akwenie kmdr ppor. mgr inz. Arkadiusz Narloch dostępny
Dokładności wyznaczania współrzędnych pozycji: z jednego znaku nawigacyjnego i z pomiaru dwóch namiarów do znaków nawigacyjnych Analiza porównawcza dokładności współrzędnych pozycji wyznaczonych z jednego znaku nawigacyjnego i z pomiaru dwóch namiarów do dwóch ustalonych znaków nawigacyjnych na wybranym akwenie kmdr ppor. mgr inż. Arkadiusz Narloch dostępny
Współczesne mierniki prądów morskich w aspekcie prędkości i kierunku rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń na powierzchni morza Możliwości  mierników  ADCP do oceny parametrów ruchy plam ropopochodnych w ramach infrastruktury nawigacyjno – hydrograficznej Zatoki Gdańskiej dr inż. Kajetan Ćwiklik dostępny
Ocena serwisu nawigacyjnego oferowanego w sieci ASG-EUPOS Ocena świadczonego serwisu w świetle standardowych wymagań i próba wskazania obszaru zastosowań prof. dr hab. inż. Andrzej Felski dostępny
ASG-EUPOS - ocena serwisu nawigacyjnego w kontekście potrzeb statku hydrograficznego   prof. dr hab. inż Andrzej Felski Eryk Jęcka 131NC
Wpływ zagłuszania na wykorzystanie systemów nawigacji satelitarnej Ocenić skutki stosowania „jammingu” z punktu widzenia użytkownika systemu GPS prof. dr hab. inż. Andrzej Felski Wieder Patryk
Wiarygodność danych pochodzących z odbiorników AIS klasy B w strefie działania systemu Na podstawie zarejestrowanych danych z jednostek wyposażonych w odbiornik AIS klasy B zbadać w jakim stopniu informacja dynamiczna jest wiarygodna kmdr ppor. dr inż. Krzysztof Jaskólski dostępny
Wyznaczenie sumarycznej dewiacji inercjalnej kompasu żyroskopowego na podstawie danych pozyskanych w trakcie manewrowania w symulatorze mostka nawigacyjnego NAVITRAINER 5000 W oparciu o metody symulacyjne i eksperyment pomiarowy oszacować wartość sumarycznej dewiacji inercjalnej po wykonaniu zwrotu ze zmianą kursu o 180 stopni kmdr ppor. dr inż. Krzysztof Jaskólski dostępny
Dostępność danych pozyskiwanych z oznakowania nawigacyjnego w strefie działania systemu AIS Na podstawie zarejestrowanych danych z urządzeń nadawczych AIS zamontowanych na oznakowaniu nawigacyjnym dokonać oszacowania granicznej wartości dostępności systemu kmdr ppor. dr inż. Krzysztof Jaskólski dostępny
Zaplanowanie kampanii pomiarowej ukierunkowanej na określenie wpływu infrastruktury portowej na dostępność sygnału GNSS Celem pracy jest opracowanie metodyki pomiaru za pomocą odbiornika(-ów) GNSS, ukierunkowanej na określenie, jak infrastruktura portowa ma wpływ na dostępność sygnału z satelitów systemu GNSS kmdr ppor. mgr inż. Sławomir Świerczyński dostępny
Projekt koncepcyjny podsystemu obserwacji tachnicznej w systemie VTS Zatoka

1. Weryfikacja i koncepcja stref działania systemów obserwacji radarowej i telewizji przemysłowej na obszarze działania VTS Zatoka

2. Koncepcja nowych stref działania systemów obserwacji technicznej w VTS Zatoka

dr Zdzisław Kopacz, prof. AMW dostępny
Zabezpieczenie nawigacyjne transportów ładunków masowych na trasie Larvik, Calais Opracowanie planów rejsów dla masowców przeworzących kamień do budowy tras komunikacyjnych we Francji. Do opracowania przyjąć przewozy ładunków za pomocą statku typu Mobile Pearl.  dr Zdzisław Kopacz, prof. AMW Komorowski Mateusz 111NC
Koncepcja stref działania i stref dokładności oznakowania optycznego na obszarach moskich oznakowania optycznego na obszarach morskich zarządzanych przez Urząd Morski w Gdyni

1. Opracowanie stref działania i dokładności na wyzaczonych trasach i torach wodych Zatoki Gdańskiej

2. Koncepcja parametrów znaków nawigacyjnych dla uzyskania najwięszkych stef działania

dr Zdzisław Kopacz, prof. AMW dostępny
Projekt koncepcyjny oznakowania ostrzegawczego na Zatoce Gdańskiej Opracowanie parrametrów nawigacyjnych pław wystawianych na Zatoce Gdańskiej (pozycji, typu pławy, długości łańcucha kotwicznego, kotwicy itp) dr Zdzisław Kopacz, prof. AMW dostępny
Projekt Terminala Kontenerowego GCT Gdynia w środowisku symulatora Stworzenie wirtualnego modelu Terminala Kontenerowego GCT Gdynia w środowisku oprogramowania symulatora Navi Trainer Pro 5000 kpt. mar. mgr inż. Piotr Zwolan Sztymelski Mateusz 131NC
Wpływ siły wiatru na możliwość cumowania jednostek typu Triple E w DCT Gdańsk Opracowanie metodyki doboru ilości i rozmieszczenia cum w funkcji kierunku  
i prędkości wiatru
kpt. mar. mgr inż. Piotr Zwolan dostępny
Wykorzystanie współczesnych symulatorów nawigacyjno – manewrowych w procesie kształcenia kadr morskich  Weryfikacja możliwości dydaktycznych symulatora nawigacyjno – manewrowego w oparciu o analizę obecnie obowiązujących dokumentów kpt. mar. mgr inż. Piotr Zwolan dostępny
Projekt sondażu batymetrycznego wybranego akwenu Bałtyku Południowego Wykonać projekt przeprowadzenia sondażu batymetrycznego wyznaczonego akwenu uwzględniając uwarunkowania geograficzne, przewidywane warunki hydrometeorologiczne oraz charakterystykę urządzeń hydrograficznych kpt. mar. dr inż. Karolina Zwolak dostępny
Projekt przeprowadzenia kalibracji echosondy wielowiązkowej Opracować metodykę kalibracji echosondy wielowiązkowej uwzględniając specyfikę warunków hydrometeorologicznych i geograficznych Zatoki Gdańskiej kpt. mar. dr inż. Karolina Zwolak dostępny
Model batymetrii dna morskiego w technologii druku 3d Wykonać model fragmentu dna morskiego z zastosowaniem technologii druku 3d w oparciu o dane batymetryczne kpt. mar. dr inż. Karolina Zwolak dostępny
Analiza nawigacyjna podejścia i portu Rotterdam   dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Wolski dostępny
Bezpieczeństwo nawigacji w Zatoce Fińskiej   dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Wolski dostępny
Łączność cyfrowa dla obszaru A1 Ocena możliwości wdrożenia cyfrowych środków łaczności dla zabezpieczenia komunikacji w obszarze morza A1 kmdr ppor. mgr inż. Jacek Zalewski Łoś Mateusz