busola

Tematy prac inżynierskich (2016-2017) - studia wojskowe i cywilne

Temat Cel Promotor Stan
Systemy wspomagające precyzyjne cumowanie i dokowanie dużych jednostek w porcie na przykładzie promu MF Polonia
Przeprowadzić analizę systemów cumowania dużych jednostek w portach
kmdr dr hab. inż. Mariusz Wąż, prof. AMW zajęty
Kartometryczność obrazów radarowych Zbadać zniekształcenia kartometryczne obrazu radarowego kmdr dr hab. inż. Mariusz Wąż, prof. AMW zajety
Możliwości wykorzystania manewrów taktycznych w prowadzeniu nawigacji na statkach handlowych Przedstawić zadania i procedury wykorzystania typowych manewrów taktycznych, które można adaptować do prowadzenia nawigacji na jednostkach handlowych kmdr dr hab. inż. Mariusz Wąż zajety
Automatyzacja metody planowania drogi w ECDIS przy wykorzystaniu algorytmu A* Ocena przydatności algorytmu A* do planowania drogi  w ECDIS kmdr dr hab. inż. Krzysztof Naus, prof. AMW dostępny

Wyznaczanie współrzędnych pozycji obiektów nawodnych z obserwacji wizyjnych kamerą CCD

Analiza metod wyznaczania współrzędnych pozycji obiektów nawodnych obserwowanych parą zbieżnych kamer CCD usytuowanych na lądzie kmdr dr hab. inż. Krzysztof Naus, prof. AMW zajęty

Możliwości opracowywania numerycznego modelu portu morskiego ze zdjęć z nalotu bezzałogowego statku powietrznego

Ocena drona „DJI phantom 2 vision+” jako latającej platformy wykorzystywanej w procesie opracowywania numerycznego modelu terenu portu morskiego kmdr dr hab. inż. Krzysztof Naus, prof. AMW dostępny

Sterowania kursem i prędkością ASV z napędem dwuśrubowym

Opracowanie regulatora PID do sterowania parametrami ruchu ASV kmdr dr hab. inż. Krzysztof Naus, prof. AMW dostępny
Korekcja pomiarów GNSS w czasie rzeczywistym  Analiza i synteza serwisów poprawek GNSS w czasie rzeczywistym dr hab. inż. Artur Makar, prof. AMW dostępny
Metody postprocessingowej korekty danych GNSS w opracowaniu pomiarów batymetrycznych  Analiza procesu korekcji surowych danych pozycyjnych w postprocessingu dr hab. inż. Artur Makar, prof. AMW  dostępny

Współczesne hydrograficzne systemy wielowiązkowe

 Analiza metod pomiarowych stosowanych w systemach wielowiązkowych dr hab. inż. Artur Makar, prof. AMW zajęty

Wybrane metody modelowania powierzchni w zastosowaniach hydrograficznych

 Wykorzystanie funkcji dwóch zmiennych do modelowania powierzchni dna dr hab. inż. Artur Makar, prof. AMW zajęty
Geodezyjne zabezpieczenie pomiarów hydrograficznych Opracowanie procedur wykorzystania przyrządów geodezyjnych do zabezpieczenia hydrograficznych pomiarów lądowych dr hab. inż. Artur Makar, prof. AMW zajęty
Ocena możliwości wykorzystania symulatora NAVI TRAINER PRO 5000 do nawigacyjnego planowania podróży Na podstawie wykonanego scenariusza planu podróży dokonać oceny możliwości symulatora NAVI TRAINER PRO 5000 do nawigacyjnego planowania podróży mgr inż. Tadeusz Piętka dostępny
Ocena możliwości wykorzystania symulatora NAVI TRAINER PRO 5000 do badania inercji statku Projekt scenariusza do badania inercji wybranego modelu statku na symulatorze NAVI TRAINER PRO 5000 mgr inż. Tadeusz Piętka dostępny
Dokładność wyznaczania współrzędnych pozycji z dwóch znaków nawigacyjnych Analiza dokładności współrzędnych pozycji wyznaczanych z pomiaru namiarów i odległości do dwóch ustalonych znaków nawigacyjnych na wybranym akwenie kmdr ppor. mgr inz. Arkadiusz Narloch dostępny
Dokładności wyznaczania współrzędnych pozycji: z jednego znaku nawigacyjnego i z pomiaru dwóch namiarów do znaków nawigacyjnych Analiza porównawcza dokładności współrzędnych pozycji wyznaczonych z jednego znaku nawigacyjnego i z pomiaru dwóch namiarów do dwóch ustalonych znaków nawigacyjnych na wybranym akwenie kmdr ppor. mgr inż. Arkadiusz Narloch dostępny
Ocena przydatności akustycznych metod pomiaru gruntów morskich Dokonać przeglądu akustycznych metod pomiarów osadów dennych do celów kartograficznych dr inż. Kajetan Ćwiklik zajęty
Współczesne mierniki prądów morskich w aspekcie prędkości i kierunku rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń na powierzchni morza Możliwości  mierników  ADCP do oceny parametrów ruchy plam ropopochodnych w ramach infrastruktury nawigacyjno – hydrograficznej Zatoki Gdańskiej dr inż. Kajetan Ćwiklik dostępny
Ocena serwisu nawigacyjnego oferowanego w sieci ASG-EUPOS Ocena świadczonego serwisu w świetle standardowych wymagań i próba wskazania obszaru zastosowań prof. dr hab. inż. Andrzej Felski dostępny
Własności pomiarowe  kompasu satelitarnego Ocenić cechy kompasu satelitarnego w świetle potrzeb nawigacji morskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Felski dostępny
Wpływ zagłuszania na wykorzystanie systemów nawigacji satelitarnej Ocenić skutki stosowania „jammingu” z punktu widzenia użytkownika systemu GPS prof. dr hab. inż. Andrzej Felski dostępny
Dokładność deklinacji magnetycznej publikowanej na morskich mapach nawigacyjnych Ocenić dokładność informacji o deklinacji magnetycznej publikowanej na mapach morskich prof. dr hab. inż. Andrzej Felski Bartosz Wiszniewski 131NC
Dokładność serwisu EGNOS w kontekście zadań specjalnych nawigacji morskiej Ocenić przydatność badanego serwisu do wybranych zadań nawigacji prof. dr hab. inż. Andrzej Felski zajęty
Porównanie systemów DGPS i EGNOS Ocenić przydatność systemu EGNOS w nawigacji w kontekście własności systemu DGPS prof. dr hab. inż. Andrzej Felski zajęty
Wiarygodność danych pochodzących z odbiorników AIS klasy B w strefie działania systemu Na podstawie zarejestrowanych danych z jednostek wyposażonych w odbiornik AIS klasy B zbadać w jakim stopniu informacja dynamiczna jest wiarygodna kmdr ppor. dr inż. Krzysztof Jaskólski dostępny
Wyznaczenie sumarycznej dewiacji inercjalnej kompasu żyroskopowego na podstawie danych pozyskanych w trakcie manewrowania w symulatorze mostka nawigacyjnego NAVITRAINER 5000 W oparciu o metody symulacyjne i eksperyment pomiarowy oszacować wartość sumarycznej dewiacji inercjalnej po wykonaniu zwrotu ze zmianą kursu o 180 stopni kmdr ppor. dr inż. Krzysztof Jaskólski dostępny
Dostępność danych pozyskiwanych z oznakowania nawigacyjnego w strefie działania systemu AIS Na podstawie zarejestrowanych danych z urządzeń nadawczych AIS zamontowanych na oznakowaniu nawigacyjnym dokonać oszacowania granicznej wartości dostępności systemu kmdr ppor. dr inż. Krzysztof Jaskólski dostępny
Dokładność wyznaczania pozycji za pomocą współczesnych urządzeń mobilnych Celem pracy jest porównanie dokładności wyznaczania pozycji za pomocą odbiorników GNSS (GPS, Glonass, Beidou, Galileo) stanowiących integralną część współczesnych urządzeń mobilnych (smartfon, tablet) kmdr ppor. mgr inż. Sławomir Świerczyński dostępny
Wykorzystanie skaningu laserowego 3D do tworzenia modeli jednostek pływających Celem pracy jest stworzenie modelu 3D jednostki pływającej (kabiny GSD) za pomocą nowoczesnych skanerów laserowych 3D Kmdr ppor. mgr inż. Sławomir Świerczyński dostępny
Ocena dokładności pozycjonowania GNSS przy pomocy odbiorników zainstalowanych w UAV Ocena dokładności wyznaczania pozycji odbiorników GNSS zainstalowanych w UAV (ang. unmanned aerial vehicle) kmdr ppor. mgr inż. Sławomir Świerczyński dostępny
Zaplanowanie kampanii pomiarowej ukierunkowanej na określenie wpływu infrastruktury portowej na dostępność sygnału GNSS Celem pracy jest opracowanie metodyki pomiaru za pomocą odbiornika(-ów) GNSS, ukierunkowanej na określenie, jak infrastruktura portowa ma wpływ na dostępność sygnału z satelitów systemu GNSS kmdr ppor. mgr inż. Sławomir Świerczyński dostępny
Wpływ rozmieszczenia radarów w systemach VTS na dokładność wyznaczania pozycji jednostki pływającej Celem pracy jest przedstawienie jak rozmieszczenie radarów w systemie VTS Zatoka Gdańska ma wpływ na dokładność wyznaczenia pozycji jednostki pływającej w systemach rozgraniczenia ruchu kmdr ppor. mgr inż. Sławomir Świerczyński dostępny
Ocena warunków prowadzenia nawigacji na akwenie Oceanu Arktycznego w warunkach zmiany zasięgu występowania pokrywy lodowej Dokonanie oceny możliwości prowadzenia nawigacji oraz dostępności informacji nautycznej na akwenie Oceanu Arktycznego w warunkach zmiany zasięgu występowania pokrywy lodowej w związku z ociepleniem klimatu dr inż. Czesław Dyrcz, prof. wizytujący AMW zajęty
Ocena wpływu zlodzenia akwenu Zatoki Gdańskiej na bezpieczeństwo prowadzenia żeglugi Dokonanie oceny wpływu występującego zlodzenia Zatoki Gdańskiej na bezpieczeństwo prowadzenia nawigacji w oparciu o zaproponowane procedury pływania na akwenie pokrytym lodem dr inż. Czesław Dyrcz, prof. wizytujący AMW zajęty
Wpływ zlodzenie akwenu Morza Bałtyckiego na bezpieczne prowadzenie nawigacji Dokonanie oceny wpływu zlodzenia występującego na akwenie Morza Bałtyckiego na bezpieczne prowadzenie nawigacji jednostek pływających dr inż. Czesław Dyrcz, prof. wizytujący AMW zajęty
Obliczenie elementów loksodromy na elipsoidzie WGS  84  Zaproponować i obliczyć tabelę powiększonej szerokości na elipsoidzie WGS-84  dla potrzeb żeglugi po loksodromie dr inż. Wacław Morgaś zajęty
Ustalenie  różnic elementów loksodromy wyznaczonych w układach odniesienia WGS84 i GRS 80 Określenie wartości i sposobów uwzględnienia w nawigacji różnic pomiędzy elementami loksodromy wyznaczonymi na elipsoidach WGS84 i GRS80 dr inż. Wacław Morgaś, prof. AMW zajęty
Projekt wykorzystania GNSS GALILEO w nawigacji morskiej Ustalenie różnic i zaproponowa-nie sposobów transformacji współrzędnych GNSS Galileo do układu WGS 84 dr inż. Wacław Morgaś, prof. AMW zajęty
Ustalenie  różnic elementów loksodromy wyznaczonych w układach odniesienia WGS84 i PZ-90 Ustalenie wartości i sposobów uwzględnienia w nawigacji różnic pomiędzy elementami loksodromy wyznaczonymi na elipsoidach WGS84 i PZ-90 dr inż. Wacław Morgaś, prof. AMW zajęty
Projekt wykorzystania GNSS GLONASS w nawigacji morskiej Ustalenie różnic i zapropo-nowanie sposobów transformacji współrzędnych GNSS GLONASS do układu WGS 84 dr inż. Wacław Morgaś, prof. AMW zajęty
Projekt nawigacji radarowej podczas podejścia do portu Na podstawie oceny dokładności dostępnych sposobów określania pozycji opracować projekt zapewnienia bezpiecznego wejścia okrętu do portu dr inż. Wacław Morgaś, prof. AMW zajęty
Projekt prowadzenia nawigacji na Zatoce Gdańskiej Opracować projekt prowadzenia nawigacji statku maksymalnego do portu na Zatoce Gdańskiej dr inż. Wacław Morgaś, prof. AMW  zajęty
Projekt prowadzenia nawigacji w akwenach portowych Na podstawie oceny dokładności dostępnych sposobów określania pozycji opracować projekt prowadzenia bezpiecznej nawigacji w Porcie Północnym dr inż. Wacław Morgaś, prof. AMW  zajęty
Ocena dokładności i stabilności kompasów okrętowych Na podstawie wykonanych pomiarów przedstawić ocenę porównawczą kierunków wyznaczonych kompasem magne-tycznym, satelitarnym i GPS dr inż. Wacław Morgaś, prof. AMW  zajęty
Projekt algorytmów obliczenia elementów żeglugi po loksodromie przy pomocy smartfonu Opracować algorytmy rozwiązywania zadań zliczenia matematycznego przydatnych dla

aplikacji na smartfonie

dr inż. Wacław Morgaś, prof. AMW zajęty
Ocena nawigacyjna wybranych wypadków morskich Na podstawie dostępnych informacji ustalić nawigacyjne przyczyny wypadków morskich. dr inż. Wacław Morgaś, prof. AMW zajęty
Uwzględnienie systemówrozgrani-czenia ruchu (TSS) w wyborze trasy rejsu Zaproponować sposoby minimalizacji wydłużenia trasy rejsu do Gdyni w systemach rozgraniczenia ruchu statków dr inż. Wacław Morgaś, prof. AMW zajęty
Projekt systemu rozgraniczenia ruchu na Bałtyku Południowym Na podstawie analizy rozkładu ruchu statków zaprojektować system rozgraniczenia ruchu dr inż. Wacław Morgaś, prof. AMW zajęty
Projekt aplikacji na PC obliczenia elementów żeglugi po ortodromie Opracować komputerowe algorytmy praktycznego obliczania elementów ortodromy dr inż. Wacław Morgaś, prof. AMW zajęty
Systemy monitorowania ruchu statków na wodach Unii Europejskiej Na podstawie oceny dokładności dostępnych sposobów określania pozycji opracować projekt zapewnienia bezpiecznego przejścia w położeniu nawodnym okrętu podwodnego klasy KILO przez Cieśninę Gibraltar w dzień dr inż. Wacław Morgaś, prof. AMW zajęty
Opracowanie wymagań technicznych i zakresu pomiarów oceanograficznych dla potrzeb zabezpieczenia prac sondażowych na polskich akwenach morskich   mgr inż. Henryk Nitner zajęty
Możliwości wykorzystania dronów pływających dla potrzeb prac hydrograficznych na Zalewie Wiślanym   mgr inż. Henryk Nitner zajęty
Kalibracja echosondy jednowiązkowej dla potrzeb portowych prac sondażowych   mgr inż. Henryk Nitner zajęty
 Projekt techniczny dla pomiarów sondażowych na wyznaczonych trasach HELCOM  (…..)   mgr inż. Henryk Nitner zajęty
 Projekt prac hydrograficznych dla potrzeb budowy „przekopania” Mierzei Wiślanej   mgr inż. Henryk Nitner zajęty
 Opracowanie wymagań technicznych dla potrzeb weryfikacji wraków na wodach Zatoki Gdańskiej   mgr inż. Henryk Nitner zajęty
 Projekt zestawu pomiarowego i metodyki prowadzenia prac hydrograficznych dla potrzeb eksploatacji Portu Północnego Gdańska   mgr inż. Henryk Nitner zajęty
Dokładność szerokościowej astronomicznej linii pozycyjnej z Gwiazdy Polarnej  

Ocena dokładności szerokościowej astronomicznej linii pozycyjnej określonej na podstawie pomiaru wysokości Gwiazdy Polarnej w umiarkowanych szerokościach geograficznych

kmdr por. mgr inż. Dariusz Żołnieruk Łasak Andżelika 121 NC
Astronomiczna pozycja obserwowana z dwóch gwiazd lub planet nawigacyjnych Ocena dokładności pomiarów wysokości gwiazd lub planet wykonywanych przez niedoświadczonego nawigatora kmdr por. mgr inż. Dariusz Żołnieruk Łukaszewicz Adrianna 131NC
Uproszczona metoda określania szerokości geograficznej z Gwiazdy Polarnej Ocena dokładności i przydatności w nawigacji uproszczonej metody określania szerokości geograficznej z Gwiazdy Polarnej kmdr por. mgr inż. Dariusz Żołnieruk zajęty

Automatyzacja podstawowych obliczeń nawigacyjnych

Opracowanie pakietu algorytmów i programów komputerowych usprawniających rozwiązywanie podstawowych zadań nawigacyjnych

kmdr por. mgr inż. Dariusz Żołnieruk Kurszewska Marlena

Automatyzacja obliczeń astronawigacyjnych

Opracowanie pakietu algorytmów i programów komputerowych usprawniających rozwiązywanie zadań astronawigacyjnych

kmdr por. mgr inż. Dariusz Żołnieruk Frankiewicz Agata
Projekt koncepcyjny podsystemu obserwacji tachnicznej w systemie VTS Zatoka

1. Weryfikacja i koncepcja stref działania systemów obserwacji radarowej i telewizji przemysłowej na obszarze działania VTS Zatoka

2. Koncepcja nowych stref działania systemów obserwacji technicznej w VTS Zatoka

dr Zdzisław Kopacz, prof. AMW dostępny
Koncepcja podsystemu identyfikacji statków w VTS Zatoka

1. Weryfikacja i koncepcja stef działania radionawigacyjnych systemów identyfikacji statków

2. Zarządzania informacją o statkach w systemach VTS na obszarach morskich Unii Europejskiej

dr Zdzisław Kopacz, prof. AMW zajęty
Koncepcja stref działania i stref dokładności oznakowania optycznego na obszarach moskich oznakowania optycznego na obszarach morskich zarządzanych przez Urząd Morski w Gdyni

1. Opracowanie stref działania i dokładności na wyzaczonych trasach i torach wodych Zatoki Gdańskiej

2. Koncepcja parametrów znaków nawigacyjnych dla uzyskania najwięszkych stef działania

dr Zdzisław Kopacz, prof. AMW dostępny
Projekt koncepcyjny oznakowania ostrzegawczego na Zatoce Gdańskiej Opracowanie parrametrów nawigacyjnych pław wystawianych na Zatoce Gdańskiej (pozycji, typu pławy, długości łańcucha kotwicznego, kotwicy itp) dr Zdzisław Kopacz, prof. AMW dostępny
Osłona nawigacyjno-hydrograficzna żeglugi na trasie Gdynia-Karlskrona Opracowanie warunków nawigacyjnych i hydrograficznych zapewniających bezpieczną żeglugę dr Zdzisław Kopacz, prof. AMW zajęty
Ocena bezpieczeństwa żeglugi pojedynczego statku na Morzu Bałtyckim   dr Zdzisław Kopacz, prof. AMW zajęty
Bezpieczeństwo nawigacyjne prac holowniczych na podejściu do Gdańska Portu Północnego   dr Zdzisław Kopacz, prof. AMW zajęty
Nawigacja na rzece Humber   dr hab inż Stanisław Kołaczyński, prof AMW Lech Artur
Wpływ planowanej budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską na port morski Elbląg   dr hab inż Stanisław Kołaczyński, prof. AMW Anna Kowalik
Analiza możliwości wykorzystania systemu ECDIS do realizacji akcji SAR Weryfikacja możliwość wykorzystania systemów ECDIS  to planowania i realizacji akcji SAR na jednostce pływającej por. mar. mgr inż. Piotr Zwolan zajęty
Projekt Terminala Kontenerowego GCT Gdynia w środowisku symulatora Stworzenie wirtualnego modelu Terminala Kontenerowego GCT Gdynia w środowisku oprogramowania symulatora Navi Trainer Pro 5000 por. mar. mgr inż. Piotr Zwolan dostępny
Wpływ siły wiatru na możliwość cumowania jednostek typu Triple E w DCT Gdańsk Opracowanie metodyki doboru ilości i rozmieszczenia cum w funkcji kierunku  
i prędkości wiatru
por. mar. mgr inż. Piotr Zwolan dostępny
Wykorzystanie współczesnych symulatorów nawigacyjno – manewrowych w procesie kształcenia kadr morskich  Weryfikacja możliwości dydaktycznych symulatora nawigacyjno – manewrowego w oparciu o analizę obecnie obowiązujących dokumentów por. mar. mgr inż. Piotr Zwolan dostępny
Wpływ aktywności Słońca na działanie systemu GPS W jakim stopniu aktywność Słońca może mieć wpływ na funkcjonowanie systemu GPS oraz nawigację morską prof. dr hab. inż. Andrzej Felski zajęty
Projekt sondażu batymetrycznego wybranego akwenu Bałtyku Południowego Wykonać projekt przeprowadzenia sondażu batymetrycznego wyznaczonego akwenu uwzględniając uwarunkowania geograficzne, przewidywane warunki hydrometeorologiczne oraz charakterystykę urządzeń hydrograficznych por. mar. dr inż. Karolina Zwolak dostępny
Projekt przeprowadzenia kalibracji echosondy wielowiązkowej Opracować metodykę kalibracji echosondy wielowiązkowej uwzględniając specyfikę warunków hydrometeorologicznych i geograficznych Zatoki Gdańskiej por. mar. dr inż. Karolina Zwolak dostępny
Model batymetrii dna morskiego w technologii druku 3d Wykonać model fragmentu dna morskiego z zastosowaniem technologii druku 3d w oparciu o dane batymetryczne por. mar. dr inż. Karolina Zwolak dostępny
Analiza nawigacyjna podejścia i portu Rotterdam   dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Wolski dostępny
Bezpieczeństwo nawigacji w Zatoce Fińskiej   dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Wolski dostępny

 

Pchor. Alicja MALINOWSKA