busola

Studia pierwszego stopnia dla studentów cywilnych trwają osiem semestrów. Po zakończeniu pierwszego semestru studenci wybierają wariant studiów. Wariant morski umożliwia absolwentom uzyskanie dyplomu oficera Polskiej Marynarki Handlowej. Studia pierwszego stopnia umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na poziomie operacyjnym. Natomiast studia  drugiego stopnia umożliwiają pozyskanie wiedzy teoretycznej na poziomie zarządzania. Dodatkowo profil ogólny przygotowuje absolwenta do pracy w administracji morskiej. Po zakończeniu drugiego semestru studenci wybierają specjalność.

  • hydrografia i systemy informacji przestrzennej;
  • nawigacja i zarządzanie bezpieczeństwem morskim.

Po zakończeniu II roku studiów studenci jako kadeci kierowani są na indywidualne praktyki morskie na statki handlowe. Po zakończeniu drugiego roku studiów studenci mają szesnaście  miesięcy na realizację dwunastomiesięcznej praktyki morskiej. Praktyka ta realizowana jest w trakcie trzeciego roku studiów i należy ją ukończyć przed rozpoczęciem czwartego roku studiów. W trakcie czwartego roku studiów studenci realizują program nauczania wybranej specjalności i przygotowują pracę inżynierską.
W przypadku studentów cywilnych, egzamin dyplomowy odbywa się po uzyskaniu absolutorium, po zakończeniu ósmego semestru W przypadku studentów wojskowych, egzamin realizowany jest  po siódmym semestrze. Zdanie egzaminu i uzyskanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera i w przypadku spełnienia wymagań określonych w planach studiów dla wariantu "morskiego" upoważnia do uzyskania w Urzędzie Morskim w Gdyni dyplomu oficera Polskiej Marynarki Handlowej na poziomie operacyjnym.