busola

Czas trwania studiów to trzy semestry. Dla studiów stacjonarnych przewidziano w semestrze dwanaście tygodni zajęć dydaktycznych w uczelni. Zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku. Łącznie trzydzieści pięć godzin w tygodniu. Dla studiów niestacjonarnych przewiduje się 12 dwudniowych zjazdów po 20 godzin dydaktycznych w uczelni. W programie przewidziano przedmioty do wyboru. Decyzje w tym względzie podejmowane będą przez Dziekana po złożeniu przez studentów deklaracji wyboru przedmiotów obieralnych z zachowaniem zasad określających możliwość tworzenia grup ćwiczeniowych w uczelni. Wyboru tego dokonuje się według zasady po jednym spośród czterech proponowanych par.  Studia II stopnia dostarczają absolwentowi wiedzę teoretyczną na poziomie zarządzania, zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW 78/95, opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy. Po odbyciu wymaganej przepisami praktyki i złożeniu wymaganych dokumentów w Urzędzie Morskim studenci uzyskują dyplom starszego oficera Polskiej Marynarki Handlowej.