David Mayo Jersey  Malliciah Goodman Jersey  Doktorat z geodezji i kartografii whitesandstreatment.com
busola

Rada Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Prawo to reguluje  Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Dz. U. 2003 Nr 65 poz. 595.
Ważniejsze paragrafy i artykuły z powyższej ustawy przedstawia Załącznik nr 1 (do pobrania). Ustawa znajduje się w Załączniku nr 2 (do pobrania)

 

 

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 03.10.2014 r. W treści rozporządzenia przedstawiono wykaz niezbędnych dokumentów będących załącznikami do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego. Przedstawiono tam prawa jednostki organizacyjnej w  zakresie wyznaczenia drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego. Dodatkowo przedstawiono skład, zasady i tryb powoływania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka nowożytnego, zasady powoływania recenzentów pracy oraz terminy składania recenzji przez wyznaczonych recenzentów, zasady zamieszczania informacji o planowym terminie obrony rozprawy, zasady przeprowadzania obrony rozprawy doktorskiej na otwartym posiedzeniu jednostki organizacyjnej.
Dz. U. z dnia 14.10.2014 r. - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – Załącznik nr 3.